Печат

Global Medical ERP

Финансово-счетоводна система
за управление на лечебни заведени

Описание

Global Medical ERP e финасово-счетоводна система
за управление на бизнес процесите в Лечебни заведения
от болничната и специализираната доболнична помощ.

Информация и връзка с други модули

   • Единни номенклатури:
    • Административна структура;
    • Доставчици;
    • Клиенти;
    • Осигурители;
    • Персонал и/или специалисти
   • Инсталирани модули (управление на документи)

Счетоводни справки

   • Оборотни ведомости
   • Главна книга
   • Хронологични дневници (документи)
   • Хронологични записи (сметки)
   • Интерактивна справка за интегритет на данните
   • Периодичен отчет за осчетоводени документи

Управление на Приходи и разходи

   • Приходи и Разходи по структурни обекти
   • Приходи и Разходи по статистически показатели
   • Приходи и Разходи по осигурители
   • Разходи по групи услуги

Управление на паричния поток

   • Профил на доставчик / клиент
   • Главна книга - паричен поток
   • Парични средства - наличности
   • Вземания
   • Задължения
   • Ageing analysis - вземания и задължения
   • Низходящ списък

Финансови отчети

Финансовите отчети могат да се изготвят в множество версии и/или изгледи (формати).
Дефиницията на финансовите отчети ще бъде изготвена след предварителен тест на счетоводния модул.

ПОДДЪРЖАТ СЕ И ВСИЧКИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ КОИТО СА ИЗИСКУЕМИ ЕЖЕМСЕЧНО ОТ НЗОК.