Печат

Global HIS

Болнична Информационна система(БИС) Global HIS (Глобал ХИС) - Болничен софтуер

Описание

Болнична информационна система Global HIS
е предназначена за пълното автоматизиране на
процесите по обслужване на дейностите в Болнично
лечебно заведение.

Състои се от следните модули:

Модул Регистратура.

  • Регистрация на пациенти. Издаване на клиентска карта.
  • Проверка на осигуреност.
  • Продажба на услуги и издаване на платежен документ.Фактуриране.
  • Записване в графика на лекарите от лечебното заведение.
  • Първична регистрация на документи.

Функционалност:
В този модул се прави първичната регистрация на пациента с неговите лични данни и се издава пациентска карта. Достъпна е пълната ценова листа на лечебното заведение, какато и графиците на лекарите (пълна информация за работното време). В този модул се прави продажбата на услугата, като се прави първична регистрация на документите, заплаща се съответната такса(или се прави заявка към каса).

Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Лаборатория, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране.

Модул Отделение.


Функционалност:
В този модул е рализирано пълното медицинско досие на пациента.

За автоматизацията на процесите се използват следните номенклатури и класификации:


В модул Отделение се въвеждат и автоматизират следните документи:

Принципът на работа в Модул Отделение следва алгоритъма за организация и следене на изпълнението на лечебно диагностичния план в Болничното заведение. След регистриране на пациента в отделението се попълва автоматично първа страница на ИЗ(Изторията за заболяането) от въведената инфорация на регистратура и допълнената в направлението за хоспитализация. Системата позволява да се въведат допълнително данни за престоя на пациента, както и се задава лекуващ лекар. Последния въвежда ръчно или с използването на шаблонна система информацията за анамнеза, обективно състояние и т.н. Всяка една въведена информация се изпечатва надлежно в съответния документ.

Модулът Отделение следи за пълнотата на информацията, която се публикува в съответния докумет, както и за това дали документа е изпечатан. В програмата е въведен пълния алгоритъм на Клиничните пътеки, като се следи за неговото изпълнение и процеса е напълно автоматизиран. Лекуващия лекар може да назначава допълнителни изследвания и консултации, като в системата се вписват и всички атрибути на съответната задача. Осъществява се текущ контрол на изпълнението на лечебно-диагностичния алгоритъм и сигнализира постоянно за направени пропуски в попълването на документацията.

В модула се правят назначения за всички видове изследвания и консултации (елекронни заявки), както и лекарствени назначения (електронни рецепти) и системата следи за тяхното изпълнение.


Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Лаборатория, Аптечен склад, Склад консумативи и материали,Хранене, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Лаборатория - клинична, рентген, микробиология, патоанатомия.


Функционалност

Принципа на работа в Модул Лаборатория следва общата логика на автоматизация, като когато лекуващият лекар назначи изследвания(тестове или профили) системата кодира заявката в модула Лаборатория до технологичните групи, с които се работи и така програмирани се изпращат като работен лист до съответния апарат. След като апарата изработи теста, то той записва резултата в базата данни, като след това лаборанта валидира резултата. След валидизацията резултата от заявката може да се изпечата в модул Отделение.

При връзката с дигитален рентгенов апарат (Dicom Viewer и PACS система за архивиране на изображенията), рентгенолога обработва изображенията, след което те се прикачват заедно с разчитането към заявката в модул Отделение.


Връзка с други модули:

Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Аптечен склад, Склад консумативи и материали, , Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Доболнична помощ - ДКБ, ДКЦ, МЦ. Система “Global Medics”.

 

Модул Аптечен склад.

Този модул обслужва процесите по закупуването на лекарства, лекарствени продукти, медикаменти и лекарствени храни.
За автоматизацията на процесите се използват следните номенклатури и класификации:


В модул Аптека се въвеждат и автоматизират следните документи:


Модул Аптека работи като основен лекарствен склад в болничната система. На базата на заявки към него и изписване към отделенията се формират локални складови наличности във всяко структурно звено. Всички заявки подадени в декурзусите към наблюденията и които формират лекарствените табели се обединяват автоматично като заявка от отделянията към аптечния склад, като се взимат впредвид текущите наличности. След потвърждение на заявката от администратора в отделението в аптеката се записва заявка под определена дата, час и срок за изпълнение(спешност). Всички заявки от отделенията се обобщават и излизат като интегрирана форма на екран за поръчки, който съдържа:


От формираните локални наличности в склада на всяко отделение се изписва по два начина:


Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Лаборатория, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Склад - материали и консумативи.

Аналогична функционалност и структура на Аптечния склад, но оперира с друга структура на записа за материалите и консумативите.

Модул Хранене.

Система за определяне на режима на хранене на пациентите. Работи в режим собствено хранене и външен подизпълнител(Кетъринг). Генерира менюта и прави заяки по пациенти и отделения.

Модул Отчети.

Поддържат се всички отчети към НЗОК, РЦЗ и МЗ, като се следи за тяхната валидност и има внедрена система за проверка на грешките – над 400 контрола на интегритета на данните.

Модул Администриране.

Модул Web интерфейс.