A SOFTWARE COMPANY

За контакти:  +359 887 703 084, +359 895 694 927

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат

Global HIS

Болнична Информационна система(БИС) Global HIS (Глобал ХИС) - Болничен софтуер

Описание

Болнична информационна система Global HIS
е предназначена за пълното автоматизиране на
процесите по обслужване на дейностите в Болнично
лечебно заведение.

Състои се от следните модули:

Модул Регистратура.

 • Регистрация на пациенти. Издаване на клиентска карта.
 • Проверка на осигуреност.
 • Продажба на услуги и издаване на платежен документ.Фактуриране.
 • Записване в графика на лекарите от лечебното заведение.
 • Първична регистрация на документи.

Функционалност:
В този модул се прави първичната регистрация на пациента с неговите лични данни и се издава пациентска карта. Достъпна е пълната ценова листа на лечебното заведение, какато и графиците на лекарите (пълна информация за работното време). В този модул се прави продажбата на услугата, като се прави първична регистрация на документите, заплаща се съответната такса(или се прави заявка към каса).

Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Лаборатория, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране.

Модул Отделение.

 • Регистрация на пациенти в отделението - потвърждаване на записа от регистратура или първична регистрация.
 • Генериране на общоболничен журнал и журнал в отделението.
 • Проверка на осигуреност.
 • Въвеждане на данни за приемната дигноза, лекуващ лекар и др.
 • Въвеждане на пълно медицинско досие - История на заболяването.
 • Стартиране и следене на лечебно-диагностичен план.
 • Наблюдения. Декурзуси. Работни тетрадки и журнали.
 • Формиране на електронни таблели - заявки за медикаменти и консумативи.
 • Електронни заявки за консултация, лабораторни изследвания и лекарства. Електронни резултати.
 • Система за известяване за заявки по т. 2.1.9.
 • Система за контрол на достигане на минимума по клиничната пътека(услуга) - текущо.
 • Пълна автоматизация на документооборота в лечебното заведение.


Функционалност:
В този модул е рализирано пълното медицинско досие на пациента.

За автоматизацията на процесите се използват следните номенклатури и класификации:

 • МКБ 10 - кодиране на болестите (водещи и придружаващи заболявания);
 • МКБ 9 КМ - кодиране на дейностите;
 • Номенклатура от общоболнични услуги - създават се от лечебното заведение;
 • Лекарствен списък - пълния списък от одобрени лекарствени продукти (агенция за лекарствата) - единен регистър с Модул Аптечен склад.
 • Номенклатура от консумативи - единен регистър с Модул Склад - Материали и консулативи.
 • Импланти.


В модул Отделение се въвеждат и автоматизират следните документи:

 • Общоболничен журнал;
 • Журнал в отделението;
 • История на Заболяването;
 • Информирано съгласие на пациента;
 • Документ № 4 - Информация за пациента;
 • Документ № 1 - извършени процедури;
 • Документ № 2 - Предоперативна анестзиологична консултация;
 • Предоперативна епикриза;
 • Съгласие за медицински и хирургични процедури;
 • Оперативен протокол;
 • Искане за консултация или изследване - Бл. 119а;
 • Резултати от консултацията;
 • Резултати от изследвания - клинична лаборатория - стойности, референтни граници;
 • Резултати от изследвания - рентгенова лаборатория - разчитане и дигитално изображение;
 • Резултати от изследвания - микробиология;
 • Резултати от изследвания - патоанатомия;
 • Работна тетрадка с назначения - терапии и консултации;
 • Електронни табели;
 • Заявка за Модул Аптека или Модул Консумативи и Материали;
 • Етапна епикриза;
 • Окончателна епикриза;
 • Болничен лист;

Принципът на работа в Модул Отделение следва алгоритъма за организация и следене на изпълнението на лечебно диагностичния план в Болничното заведение. След регистриране на пациента в отделението се попълва автоматично първа страница на ИЗ(Изторията за заболяането) от въведената инфорация на регистратура и допълнената в направлението за хоспитализация. Системата позволява да се въведат допълнително данни за престоя на пациента, както и се задава лекуващ лекар. Последния въвежда ръчно или с използването на шаблонна система информацията за анамнеза, обективно състояние и т.н. Всяка една въведена информация се изпечатва надлежно в съответния документ.

Модулът Отделение следи за пълнотата на информацията, която се публикува в съответния докумет, както и за това дали документа е изпечатан. В програмата е въведен пълния алгоритъм на Клиничните пътеки, като се следи за неговото изпълнение и процеса е напълно автоматизиран. Лекуващия лекар може да назначава допълнителни изследвания и консултации, като в системата се вписват и всички атрибути на съответната задача. Осъществява се текущ контрол на изпълнението на лечебно-диагностичния алгоритъм и сигнализира постоянно за направени пропуски в попълването на документацията.

В модула се правят назначения за всички видове изследвания и консултации (елекронни заявки), както и лекарствени назначения (електронни рецепти) и системата следи за тяхното изпълнение.


Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Лаборатория, Аптечен склад, Склад консумативи и материали,Хранене, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Лаборатория - клинична, рентген, микробиология, патоанатомия.

 • Регистрация на заявки за изследвания – електронни от ИЗ на пациента или ръчно от специализирана регистратура.
 • Генериране на електронен журнал с резултати от изследванията.
 • Проверка на осигуреност.
 • Връзка с лабораторна апаратура (клинична лаборатория) или PACS система с изображения – автоматизирано получаване на резултати.
 • Валидиране на резултати.
 • Референтни стойности.
 • Залагане на разходни норми по реактиви и консумативи – връзка с назначени и извършени изследвания.
 • Електронни отговори на заявки за изследвания от отделенията.
 • Специализирани справки и отчети.


Функционалност

Принципа на работа в Модул Лаборатория следва общата логика на автоматизация, като когато лекуващият лекар назначи изследвания(тестове или профили) системата кодира заявката в модула Лаборатория до технологичните групи, с които се работи и така програмирани се изпращат като работен лист до съответния апарат. След като апарата изработи теста, то той записва резултата в базата данни, като след това лаборанта валидира резултата. След валидизацията резултата от заявката може да се изпечата в модул Отделение.

При връзката с дигитален рентгенов апарат (Dicom Viewer и PACS система за архивиране на изображенията), рентгенолога обработва изображенията, след което те се прикачват заедно с разчитането към заявката в модул Отделение.


Връзка с други модули:

Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Аптечен склад, Склад консумативи и материали, , Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Доболнична помощ - ДКБ, ДКЦ, МЦ. Система “Global Medics”.

 

Модул Аптечен склад.

Този модул обслужва процесите по закупуването на лекарства, лекарствени продукти, медикаменти и лекарствени храни.
За автоматизацията на процесите се използват следните номенклатури и класификации:

 • Пълния лекарствен списък на одобрените лекарства и лекарствени храни от агенцията за лекарствата;
 • Пълния реимбурсен лекарствен списък;
 • Допълнително създадени номенклатури;
 • Допустими за използване лекарства;


В модул Аптека се въвеждат и автоматизират следните документи:

 • Фактура за доставка;
 • Протокол за доставка;
 • Заявка от отделение – обобщена табела;
 • Заявка към доставчик;
 • Приемно-предавателен протокол;
 • Стокова разписка;
 • Фактура за продажба;


Модул Аптека работи като основен лекарствен склад в болничната система. На базата на заявки към него и изписване към отделенията се формират локални складови наличности във всяко структурно звено. Всички заявки подадени в декурзусите към наблюденията и които формират лекарствените табели се обединяват автоматично като заявка от отделянията към аптечния склад, като се взимат впредвид текущите наличности. След потвърждение на заявката от администратора в отделението в аптеката се записва заявка под определена дата, час и срок за изпълнение(спешност). Всички заявки от отделенията се обобщават и излизат като интегрирана форма на екран за поръчки, който съдържа:

 • Поръчани количества от всяко лекарство;
 • Наличности в склада
 • Разбивка на поръчките по отделения
 • Срок за изпълнение
 • От кой доставчик да се поръчва (в зависимост от артикула)
 • Необходимо количество за доставка
 • Обща стойност на доставката


От формираните локални наличности в склада на всяко отделение се изписва по два начина:

 • по разходна норма за всяка извършена дейност
 • директно изписване чрез потвърждение на изписването на лекарството
 • Периодично се ивършва ревизия на склада.


Връзка с други модули:
Реализирана е автоматизирана връзка със следните модули: Отделение, Лаборатория, Доболнична помощ, Счетоводство, Администриране, Web интерфейс.

Модул Склад - материали и консумативи.

Аналогична функционалност и структура на Аптечния склад, но оперира с друга структура на записа за материалите и консумативите.

Модул Хранене.

Система за определяне на режима на хранене на пациентите. Работи в режим собствено хранене и външен подизпълнител(Кетъринг). Генерира менюта и прави заяки по пациенти и отделения.

Модул Отчети.

Поддържат се всички отчети към НЗОК, РЦЗ и МЗ, като се следи за тяхната валидност и има внедрена система за проверка на грешките – над 400 контрола на интегритета на данните.

Модул Администриране.

Модул Web интерфейс.

Контакти

Cyber Computers
ул."Цар Освободител" 78,
Шумен , 9700    карта
 

Варна ,ул." Флора" 7

 

cybercomp@abv.bg
0887 703 084 ; 0895 694 927